ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ TO BE NUMBER ONE

 

ลำ

ดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ผลงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

2553

2554

(6 เดือน)

อัตราเพิ่ม

 

 


 

 

1.

ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ร้อยละ 75

83.79

(381,043)

85.40

(393,345)

1.61

(12,102)

*ทุกภาคส่วน

 

 

 

 

 

 

 

2.

ร้อยละของเยาวชนอายุ 10-24 ปี  เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ร้อยละ 85

94.19

(98,989)

95.12

(99,987)

0.93

(998)

*ทุกภาคส่วน

 

 

 

 

 

 

 

3

ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดมีชมรม

TO BE NUMBER ONE

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

100

(312)

100

(312)

-

*สพป.ปจ.

เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

4.

ร้อยละของชมรมฯในสถานศึกษาที่มีศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น

ร้อยละ 30

41.35

(129)

42.95

(134)

1.60

(5)

*สพป.ปจ.

เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

5

ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด

ร้อยละ 100

100

(312)

100

(312)

-

*สพป.ปจ.

เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

6

ร้อยละของสถานประกอบการที่มีพนักงาน
50 คนขึ้นไปมีชมรม TO BE NUMBER ONE

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

92.56

(224)

94.21

(228)

1.65

(4)

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

7.

ร้อยละของสถานประกอบการที่มีพนักงาน

50 คนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว

ร้อยละ 100

83.88

(203)

85.54

(207)

1.64

(4)

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

8.

ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านมีชมรม

TO BE NUMBER ONE

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

81.10

(592)

82.33

(601)

1.23

(9)

*ปลัดจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

9.

ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 100

100

(730)

100

(730)

-

*ปลัดจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

10.

จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด
รายใหม่

350 ราย

887

(100%)

120

(34.26)

-

*สสจ.ปจ

 

 

 

 

 

 

 

11.

ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดบำบัดครบตามเกณฑ์

ร้อยละ

80

85.3

93.4

 

*สสจ.ปจ

 

 

 

 

 

 

 

12.

จำนวนผู้ผ่านการบำบัดได้รับการติดตามช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

(100%)

(100%)

-

*สสจ.ปจ/สนง.คุมประพฤติ

 

 

 

 

 

 

 

13.

มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาน

ศึกษา/สถานประกอบการ  และชุมชน

5 แห่ง

5 แห่ง

(100)

5 แห่ง

(100)

-

*ทุกภาคส่วน

 

 

 

 

 

 

 

14

สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด

1 จังหวัด

1 จังหวัด

2 จังหวัด

100%

 

 

 


 

 

 

 

15

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกฯ และประกวดระดับจังหวัด

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

100%

 
16

จำนวนของเรือนจำมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

1 แห่ง

-

0

 

*เรือนจำจังหวัด


ความสำเร็จการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

จังหวัดปราจีนบุรี

 ปี 2552

จังหวัด/ชมรม

TO BE NUMBER ONE

ประเภท

รางวัล

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รองชนะเลิศอันดับ 1ระดับประเทศ

บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น

ชมเชยระดับประเทศ

 

ปี 2553

จังหวัด/ชมรม

TO BE NUMBER ONE

ประเภท

รางวัล

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด TO BE NUMBER ONE

ประเภทต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ

บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น

ชนะเลิศระดับประเทศ

บริษัทฟูจิคูระอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น

ตัวแทนชมรมฯระดับภาค

 

ปี 2554

จังหวัด/ชมรม

TO BE NUMBER ONE

ประเภท

รางวัล

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ประเภทต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2

สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 2 ระดับภาค

บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประเภทต้นแบบระดับเงิน ปีที่
1

สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาค

บริษัทฟูจิคูระ อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น

ตัวแทนชมรมฯระดับภาค

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  อ.เมือง

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่น

ตัวแทนชมรมฯระดับภาค

 

Ċ
Nattawoot Jamyoo,
8 พ.ค. 2554 08:28
Comments